Yazım Kuralları

Bize çalışmanızı göndermeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kurallar makaleniz hakemlik sürecinde sağlıklı bir şekilde ilerlerken gerekli her konuda size yardımcı olacaktır. Lütfen bunları okumaya zaman ayırın ve olabildiğince dikkatlice takip etmeye çalışın, çünkü bu şekilde yaptığınızda yazınız dergimizin şartlarını karşılamış olacaktır. Yayınla ilgili sorular için israiliyat.com@gmail.com adresindeki editöre mail atılmalıdır.

BÖLÜM I: YAZIM KURALLARI

Makaleler aşağıdaki biçim tarzı kurallarına göre yazılmalıdır:

1.          Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2.          Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar aşağıdakilerden birisi olmalıdır:

3.          Hakemli Yazılar:

a.          Araştırma Makalesi: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan özgün çalışma,

b.          Derleme Makale: Önemli bir konunun kritik sentezini sağlayan ve genel itibariyle bilimsel açıdan yeni perspektifler kazandıran bir çalışma.

Bu kategoride dergiye gönderilen yazılar,

alanla ilgili konularda uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış ve alana bir katkıda bulunabilme niteliğe sahip olmalıdır.

daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni görüşleri ortaya koyan bir araştırma olmalıdır.

bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı bir araştırma olmalıdır.

dergi yazım ilkeleri ve formatına uygun olmalıdır.

Hakemsiz Makaleler:

c. Değerlendirme: kendi yayım alanlarıyla ilgili yeni veya önemli yayımlanmış çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin çalışma: kitap değerlendirmesi, makale değerlendirmesi konferans değerlendirmesi vb.

d. Diğer Tür Makaleler: makale formatında olup hakemli makale formatından farklı olan çalışmalar, örneğin raporlar, kısa araştırma notları, röportaj, siyasi rapor, politika özeti gibi.

4.          Dergiye sunulan tüm makalelerin yayınlanmasına yayın kurulu karar verir.

5.          Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, dergide yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yayınlanmış yazının başka bir yayında tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır.

6.          Dergide yayımlanan makalelerin içeriğinden yazar sorumludur. Derginin resmi görüşünü yansıtmaz.

7.          Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltinin en geç bir ay içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.

8.          Dergiye gönderilen makaleler intihal tarama aracı ile de incelenir.

9.          Yayınlanmamış tezin yayınlanan sunulması durumunda şu şekilde bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale … tarihinde ….Üniversitesi’nde savunulan….. danışmanlığında hazırlanan …… başlıklı yüksek lisans / doktora tezinden türetilmiştir.” Aynı not diğer yayınlanmamış kongre ve sempozyum sunumları gibi diğer çalışmalar da eklenebilir. Eğer danışman teze önemli oranda fikri katkıda bulunmuş ise, makalede onun adı ortak yazar olarak sorumlu yazardan sonra listelenebilir.

10.       Finansman ve hibe verme organlarınızın gerektirdiği tüm ayrıntıları uygun şekilde belirtilmelidir. Örneğin bu çalışma [Bağışçı Kurum] tarafından Proje [sayı xxxx] altında desteklenmiştir.

Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

11.       Yazım dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice’dir. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

12.       Tüm makaleler doc veya docx dosya formatında gönderilmelidir.

13.       Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dahil 4.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır.

14.       Makalelerin ana metni 12 punto Times New Roman fontu ile 15 satır aralıklı ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalı, tek satır aralığı ve 10 punto Times New Roman ile yazılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar soldan girintili olarak, tek satır aralığı ve tırnak işaretleri olmadan yazılmalıdır.

15.       Çok uzun ve karmaşık bir makale yazmadığınız sürece, iki veya üç kademeden daha fazla alt başlıklar kullanmaktan kaçınınız. Başlık kademleri şu şekilde yazılmalıdır. Eğer makalede ana başlıkların altında ara ve alt başlıklar varsa numaralandırılmış başlık kullanınız. Eğer yoksa kullanılması gerekmez. Ana ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır.

16.       Anabaşlıklar ve altbaşlıklar manşet biçiminde yani bütün harfleri büyük yazılmalıdır.

17.       Yazar(lar)ın isimleri, unvanı, kurumsal ilişkisi (üniversite fakülte ve bölüm/ ABD adı vb), elektronik posta adresi yazılarak belirtilmelidir(mümkün olursa ORCiD, Facebook, Twitter veya LinkedIn). Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

18.       Türkçe ve İngilizce makalelerde Makalenin başlangıç kısmına (250 kelimeyi geçmeyecek şekilde) Türkçe ve İngilizce özet ile beş adet anahtar kelime yazılmalıdır.

19.       Makalenin sonuna, 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe özet (summary) eklenebilir (tercihen).

20.       Dilbilgisi ve anlatım yönünden yüksek oranda hata içeren makaleler değerlendirilmeye alınmaz.

21.       Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan değişiklikler ve düzeltmeler yayın kurulunca yapılabilir.

22.       Latin alfabesi kullanılan dillerde isim orijinal haliyle verilmelidir. Diğer dillerde yazılan isimler ise İngilizce veya Türkçe transliterasyonuyla verilmelidir.

23.       Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemi kullanmaktadır. Henüz yazar bir hesap oluşturmadıysa, derginin web sayfasına (http://israiliyat.com) girerek sayfanın sol tarafındaki sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalıdır: Zorunlu hallerde doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilebilir.

Referans ve Göndermelerin Yazımına İlişkin Esaslar:

1.          Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım sitili uluslararası standartlara (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) göre verilmelidir. Gönderimde kesin bir zorunluluk yoktur. Referanslar tutarlı olduğu sürece herhangi bir stilde veya formatta olabilir. Yazar (ların) adları, dergi/ kitap adı, bölüm/ makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası ve sayfalandırma bilgileri, varsa olmalıdır.

2.          İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi, için The Chicago Manual of Style (CMS): Note and Bibliography sistemini yazım usulünü tercihen benimsemiştir. Bu kurallarda yazmayan meseleler için CMS kılavuzuna bakınız. (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

3.          Alıntılar (dipnotlar) sayfa altında numaralandırılarak verilebilir. Göndermeler (bibliyografi) ise makalenin sonuç kısmından sonra yazılır.

4.          Dipnotlarda yayın adları (kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik makale ve bölüm ve makale adı tırnak içinde yazılabilir, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası belirtilebilir.

5.          Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra age., gibi kısaltmalarla yazılabilir. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazar soyadı, sonra kitap veya makalenin kısaltılmış adı verilebilir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılabilir, daha sonrakiler de kısaltarak verilebilir.

6.          Dergi, ilk makale gönderiminde biçimi açısından esnektir. Bu sebeple, yazı ve uzunluk ön değerlendirmede dikkate alınmamaktadır. Düzeltmeler istenirse, editör o sırada ayrıntılı biçimlendirme ister.


Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar:

7.          Atıfta bulunulan kaynağın tam bilgileri verilmelidir. Atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.

8.          Kitaplar, makaleler, raporlar, gazeteler, arşiv belgeleri vd. alfabetik sıra ile verilebilir (kendi içinde sınıflandırılmış veya birlikte).

9.          Makalelerin yer aldığı sayfa aralığı tam olarak belirtilmelidir.

10.       Kelim işlemcisi programlara eklenen Mendeley, Zotero, ve EndNote gibi kaynakça yönetim yazılımlarının kullanılması durumunda iktibaslar ve kaynakçalar otomatik olarak CMS’ye göre düzenlenmemesi kolaydır.

11.       CMS’de üç temel kaynak vardır: kitap, bölüm (editörlü kitapta) ve makale (dergi). Gönderme ve alıntıların yapıldığı notların (N) ve kaynakların yazıldığı kaynakça (K) yazımlarında kitap ve makale üç, bölüm ise dört kısımdan oluşur. En temel kaynak olan kitapta, üç kısım (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) varken, bölümde bu üç kısmına ek olarak "Bölüm Adı" bulunmaktadır. Makalede "Makalenin Adı" gerekli iken Yayın Bilgisi kısmı gerekli değildir. CMS’de parantezler yalnızca (Yer: Yayınevi, Yıl) not yazımında, makalelerde ise (Yıl) not ve kaynakça yazımlarında kullanılır. Kalın olanlar aynen yazılmalı iken aynı, diğerleri için gerekli bilgiler yazılmalıdır.

12.       Aşağıda kitap, bölüm ve makale için kalıp ve örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

Kalıp 1: Kitap: 1 yazar

K (3): Soyadı, Ad1 Kitap Adı Yer: Yayınevi, Yıl•

N (3): Ad Soyadı, Kitap Adı (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar. 

Örnek 1: Kitap: 2 yazar

K: Kimmerling, Baruch, Joel S Migdal. The Palestinian People: A History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

N: Baruch Kimmerling, Joel S Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 212. (ilk atıf)

age. 200. (arka arkaya gelen atıf için)

Kimmerling vd., The Palestininan, 201. (kısa biçimi, arka arkaya olmayan, aynı yazarın farklı eserleri olduğu zaman)

Kimmerling, 200. (aynı yazarın tek eseri olduğu zaman.

Kalıp 2: Bölüm: 3+ Yazar

K (4): Soyadı, Ad, Ad Soyadı, Ad Soyadı• "Bölüm Adı•" Kitap Adı, Ad Soyadı ed., sayfalar Yer: Yayınevi, Yıl•

N (4): Ad Soyadı, Ad Soyadı, Ad Soyadı, "Bölüm Adı," Kitap Adı, Ad Soyadı haz., (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar.

Örnek 2: Bölüm: 1 Yazar

Chazan, Naomi. “Israeli Women and Peace Activism.” Calling the Equality Bluff – Women in Israel, ed. Barbara Swirski and Marilyn P. Safir, 152-161. New York: Pergamon Press, 1991.

Naomi Chazan, “Israeli Women and Peace Activism,” in Calling the Equality Bluff – Women in Israel, ed. Barbara Swirski, and Marilyn P. Safir (New York: Pergamon Press, 1991), 1555.

Kalıp 3: Makale: 4+ Yazar

K (3): Soyadı, Ad, Ad Soyadı, Ad Soyadı, Ad Soyadı • "Makale Adı•" Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•

N- (3). Ad Soyadı vd., "Makale Adı," Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfa/lar.

Örnek 3: Makale: 1 Yazar

Zreik, Raef. “The Palestinian Question: Themes of Justice and Power. Part II: The Palestinians in Israel.” Journal of Palestine Studies 33, no. 1 (2003): 42-54.

Raef Zreik, “The Palestinian Question: Themes of Justice and Power. Part II: The Palestinians in Israel,” Journal of Palestine Studies 33, no. 1 (2003): 43.

Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımı ile İlgili Esaslar:

13.       Ekler, yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ve kaynağına gönderme yer almalıdır.

14.       Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir.

15.       Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim alıntı yapılmışsa, mutlaka tablo, şekil, grafik ve resim altına kaynak belirtilmelidir.

16.       Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.