Yazım Kuralları

Bize çalışmanızı göndermeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kurallar makaleniz hakemlik sürecinde sağlıklı bir şekilde ilerlerken gerekli her konuda size yardımcı olacaktır. Lütfen bunları okumaya zaman ayırın ve olabildiğince dikkatlice takip etmeye çalışın, çünkü bu şekilde yaptığınızda yazınız dergimizin şartlarını karşılamış olacaktır. Yayınla ilgili sorular için israiliyat.com@gmail.com adresindeki editöre mail atılmalıdır.
BÖLÜM I: YAZIM KURALLARI
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar aşağıdakilerden birisi olmalıdır:
Makaleler aşağıdaki biçim tarzı kurallarına göre yazılmalıdır.
1.MAKALE TÜRLERİ
1.1. HAKEMLİ YAZILAR
Araştırma Makalesi: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan özgün çalışma.
Derleme Makale: Önemli bir konunun kritik sentezini sağlayan ve genel itibariyle bilimsel açıdan yeni perspektifler kazandıran bir çalışma.
Bu kategoride dergiye gönderilen yazılar,
-alanla ilgili konularda uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış ve alana bir katkıda bulunabilme niteliğe sahip olmalıdır.
-daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni görüşleri ortaya koyan bir araştırma olmalıdır.
-bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı bir araştırma olmalıdır.
-dergi yazım ilkeleri ve formatına uygun olmalıdır.
1.2. HAKEMSİZ MAKALELER
Makale formatında olup hakemli makale formatından farklı olan çalışmalar.
Değerlendirme: kendi yayım alanlarıyla ilgili yeni veya önemli yayımlanmış çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin çalışma: kitap değerlendirmesi, makale değerlendirmesi konferans değerlendirmesi, tez değerlendirmesi vb. akran değerlendirmesi gibi öz değerlendirmesi de mümkündür.
Söyleşi: Alanla ilgili yeni yayınlanmış eserlerin yazarları, çevirmenleri, editörleri ve/ya yayıncıları ile yeni savunulmuş yüksek lisans veya doktora tezlerinin yazarları ve/ya danışmanları ile soru cevap biçiminde yapılmış çalışma.
Araştırma Notu: kuram, olay çalışması veya yöntem vb. ile ilgili kısa çalışmadır (maksimum 2.000 kelime).
Tanıtım Yazısı: yeni çıkmış bir ürünü tanıtmak için yazılan haber veya değerlendirme biçiminde çalışma.
Görüş Yazısı: bir fikir makalesi, adından da anlaşılacağı gibi, bir konu hakkındaki fikrin ifade edildiği çalışma. Yorumu ve karşılığı kapsar.
Çeviri Makale: Daha önce yayınlamış bir makalenin Türkçe veya İngilizceye çevrisinin yapıldığı çalışmadır. Çeviri yazılarında, çeviren(ler) ilgili makalenin yazar(lar)ından izin yazısı almalıdır.
Diğer Tür Makaleler: editöre mektup, rapor (proje, toplantı vb.), siyasi rapor, politika özeti vb.
2. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
2.1. GÖNDERME
Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemini kullanmaktadır. ORCID veya e-Devlet hesabınız yoksa derginin web sitesine (http://israiliyat.com) girerek sayfanın sağ tarafındaki “Giriş” butonuna tıklayarak sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalısınız. Siteye girdikten sonra “Makale Gönder” butonu tıklayınız ve 1-5 adımlarını (1 Makale Üst Verileri 2 Yazarlar 3 Dosyalar 4 Ek Bilgiler 5 Ön İzleme) takip ediniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri’ni okuyunuz. Gerekirse doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla israiliyatcom@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Dergi hakkında duyuruları almak için dergiye giriş yaptıktan sonra sayfanın solundaki “kullanıcı” butonuna tıklayarak okuyucu veya yazar olarak dergiye üye olunuz.
2.2. AKRAN DEĞERLENDİRMESİ YÖNETİMİ
Makaleler üç aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlar sırasıyla (i) ön değerlendirme, (ii)hakem değerlendirmesi ve (iii) son değerlendirme şeklindedir.
Dergi Yayın Kurulu tarafından bilimsel kalite, ahlak araştırma yöntemleri, biçim ve alan açısından uygun bulunan aday makaleler/ yazılar değerlendirme için konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin ikisi de olumlu ise çalışma yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç iki hafta içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, Dergi Yayın Kurulu’nun gerek gördüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlere tekrar gönderilir.
Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak durumundadır. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.
Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
Kabul edilmeyen makalelerin yazarlarına e-posta yoluyla bilgi verilir.
2.4. TEZDEN MAKALE VEYA GENİŞLETİLMİŞ MAKALE
Yayınlanmamış tezin sunulması durumunda şu şekilde bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale … yılında ….Üniversitesi’nde savunulan….. danışmanlığında hazırlanan …… başlıklı yüksek lisans / doktora tezinden türetilmiştir.” Aynı not diğer yayınlanmamış kongre ve sempozyum sunumları gibi diğer çalışmalar da eklenebilir. Eğer danışman teze önemli oranda fikri katkıda bulunmuş ise, makalede onun adı ortak yazar olarak sorumlu yazardan sonra listelenebilir.
Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş makalelerde, sonraki sürüm bir öncekinden en az% 50 farklı olmalıdır. Bu durumunda şuna benzer bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale daha önce “…..” başlıkla sunulmuş/yayınlanmış çalışmanın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.”
Finansman ve hibe verme organlarınızın gerektirdiği tüm ayrıntıları uygun şekilde belirtilmelidir. Örneğin bu çalışma [Bağışçı Kurum] tarafından Proje [sayı xxxx] altında desteklenmiştir.
3 BİÇİM
3.1. İLK SUNUŞ FORMATI
Yazım dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranicedir. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dahil 4.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır.
Tüm makaleler doc veya docx dosya formatında gönderilmelidir.
Dergi, ilk makale gönderiminde biçim açısından esnektir. Bu sebeple, makalenin biçimi ve uzunluğu ön değerlendirmede dikkate alınmamaktadır. Gözden geçirme istenirse, editör yazım kurallarına (alıntı ve kaynakça mesela) uymayı o zaman ister.
İlk sunuş formatı yoktur. Makale sunulduktan sonra dergi tarafından basıma hazır makale formatına göre düzenlenir ve bundan sonra bu format üzerinden değerlendirme ve düzeltmeler yapılır.
3.2. SAYFASI YAPISI
Makale sunulduktan sonra dergi tarafından basıma hazır makale formatına göre dergi tarafından düzenlenir. Bu alt başlıktaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Belge sayfası yapısı: kenar boşluklarında sayfanın tüm kenarları için 1,27 cm, yatay yönlendirme, her kağıda 2 sayfa (yazdırma); kağıtta A4; düzende tek ve çift sayfalarda ve ilk sayfalarda farklı üstbilgi ve altbilgi.
Başlık, alt başlıklar ve altyazılar hariç bütün metinler iki yana yaslı olmalı; tüm metin Helvetica yazı tipi ile tek satır aralıkla olarak yayınlanır. Metinde farklı yazı tipi boyutu, hizalama ve paragraf aralığı.
3.3. İLK SAYFA
Tüm yazıların ilk sayfası aşağıdaki bilgileri içerir: başlık, yazar bilgisi, öz ve anahtar kelimeler.
İngilizce ve Türkçe başlık 11 punto olmalı ve aralığı paragraf önce 0 nk paragraftan önce 18 nk olmalıdır.
-Türkçe ve İngilizce özler ve anahtar kelimler 9 punto olmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra paragraf aralığı paragraf önce 9 nk paragraftan önce 18 nk olmalıdır.
-Makalelerin ana metni 10 punto fontu ile bir satır aralıklı, iki yana yaslı, sağ ilk satır girintisi 0,5, ve paragraftan önce 0, paragraftan sonra 4 nk boşluk olarak yayınlanır.
-Dipnotlar ardışık olarak numaralandırılıp, 8 punto ve paragraftan önce 0, paragraftan sonra 2 nk boşluk olarak yayınlanır.
Başlıktan sonra adı soyadı ve iletişim bilgileri ortalı olarak beş satırda yayınlanır: (i) Adı SOYADI (tam isim, kısaltma yok, unvan yok, soyadı tümü büyük harf) 10 punto ile önce 0 nk paragraftan önce 9 nk; (ii) Unvan, Bağlı Olduğu Kurum 9 puntoyla; (iii) Unvan, Bağlı Olduğu Kurum İngilizce olarak 8 punto ve italik; (iv) ORCID (Açık Araştırmacı ve Katılımcı. Kimlik No.)) numarası (isteğe bağlı) 7 punto; (v) k <> işaretleri içinde eposta adresleri 7 punto.
Yazar(lar)ın isimleri, unvanı, kurumsal ilişkisi (üniversite fakülte ve bölüm/ ABD adı vb), elektronik posta adresi yazılarak belirtilmelidir (mümkün olursa ORCiD). Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
Unvan, Bağlı Olduğu Kurum kısmına şu an geçerli ve ilgili öğrenim, görev durumu yazılmalıdır. Unvan (YL Öğrencisi/ YL Mezunu, Doktora Öğrencisi, Dr., Arş. Gör., Dr. Öğr. Üy., Doç. Dr., Prof. Dr.,), Bağlı Olduğu Kurum (Bölüm/ Kısım, Fakülte, Üniversite/ Kurum, Şehir, Ülke)
3.4. BAŞLIKLAR VE ALT BÖLÜMLER
Başlık kademleri şu şekilde yazılmalıdır: Eğer makalede ana başlıkların altında ara ve alt başlıklar varsa numaralandırılmış başlık kullanınız. Eğer yoksa kullanılması gerekmez. Çok uzun ve karmaşık bir makale yazmadığınız sürece, üç kademeden daha fazla alt başlıklar kullanmaktan kaçınınız. Ana ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Anabaşlıklar ve altbaşlıklar manşet biçiminde (cümle kullanımı değil) yani bütün harfleri büyük yazılmalıdır.
3.5. ÖZ, ANAHTAR KELİMELER VE ÖZET
Türkçe ve İngilizce makalelerde Makalenin başlangıç kısmına (300 kelimeyi geçmeyecek şekilde) Türkçe ve İngilizce özet ile 4-7 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
300 kelime Bilgilendirici bir özet, makalenin ilk bölümü olan giriş değildir, ancak okuyucu tüm makaleyi okumak zorunda kalmadan okuyucuya çalışmanızın ve sonuçlarının net bir açıklamasını sağlar. Türkçe özet zorunludur.
Anahtar sözcükler, noktalarla ayrılır. Başlıklardaki tüm anahtar kelimeler büyük harfle yazılır, Anahtar kelimeler virgülle ayrılmalı ve bir nokta ile bitmelidir.
Makalenin sonuna, 700-1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe özet eklenmelidir.
Dilbilgisi ve anlatım yönünden yüksek oranda hata içeren makaleler değerlendirilmeye alınmaz.
Çalışma yapılan alanla ilgili bilim kodu bilgisi girilebiliyor ise 3 tane bilim alanı kodu yazılabilir: Elazar, Weine, Kongre Kütüphanesi (LCC), Dewey Ondalık (DDC) veya Evrensel Ondalık (UDC) sınıflandırmaları.
3.6. ALINTILAR
Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli (italik değil); 4 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır. Orijinal metin değiştirilmemelidir. Orijinal alıntıdan bir kelime veya parça atlanırken, (köşeli parantez içinde değil -[... ]) eksilti... (noktalar arasına boşluk) kullanılmalıdır. Alıntı içindeki alındılar tek tırnak işaretiyle yazılmalıdır (“ …‘…’…”). Alıntılarda sadece alıntı işaretini ve bloğu kullan kullan, italik kullanma. İtaliği sadece alıntı yapılan metinde varsa kullan. Alıntılarda vurgulanmak istenen yerler italik yapılmalı ve vurgunun yazar(lar)a ait olduğu parantez içinde belirtilmelidir.
3.7. KISALTMALAR
Bkz/bkz.: bakınız
bs.: baskı
çev.: çeviren/tercüme eden
der.: derleyen
dn.: dipnot
ed.: editör
haz.: yayına hazırlayan
nşr.: neşreden
Krş/krş.: karşılaştırınız
ö.: ölüm tarihi
par.: paragraf
s.: sayfa
t.y.: tarih yok
v.dğr.: ve diğerleri
vr.: varak
y.y.: yayınevi yok
b.: bin, ibn
bl.: bölüm
c.: cilt
h.: Hicrî
hk.: hakkında
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi
MÖ: milattan önce
MS: milattan sonra
nr.: numara
s.nşr.: sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
vb: ve benzeri
vd: ve devamı
age.: adı geçen eser
“agm”: adı geçen makale
a.mlf.: aynı yazar
S.: sayı
akt.:aktaran

3.8. BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLER
A5 (14,85 x 21) boyutunda görüntülenen dergideki resimlerin boyutu marjın ile üst (1,75) ve alt bilgideki (0,5) paragraf aralıklarını dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır. Buna göre sayfada tek yayınlanacak resmin en fazla, satırların yatay 12,31 dikey 17 cm olmalıdır. En uygunu satır genişliğinin veya uzunluğunun 8 cm olmasıdır.

Her tablonun, tablonun yukarısındaki çizgide solda bir sayı ve (kısa ve açıklayıcı) bir başlık bulunmalıdır. Her şeklin, bir rakam ve şeklin altındaki satırda sola yaslanmış olması gerekir.
3.9. EKLER
Ekler, yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ve kaynağına gönderme yer almalıdır.

Şekil / tablo içindeki yazı tipi farklı olsa bile, hem şekil başlıkları hem de tablo başlıkları, belgenizin ana metniyle aynı yazı tipi ve boyutunda olmalıdır.
Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir
Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim alıntı yapılmışsa, mutlaka tablo, şekil, grafik ve resim altına kaynak belirtilmelidir.
3.10. İTALİK KELİMELER
Kitap veya süreli yayın adları ile uzun sanat parçaları dışında italiği az kullanılan yabancı kelimeler/ kalıplar (ilk geçtiği yerde), vurgulanmak istenen kelime, kelime kelimeleri veya ifadeleri normal dışında kullanılan kelime veya kalıplar için kullanılır.
Özel biçimlendirme yalnızca bir sözcüğe ilk kez uygulandığında uygundur. Daha sonra, açıklık italik yazıların sürekli kullanımını gerektirmedikçe, kelime veya cümle düz metin olarak sunulur.
İncil'in bölümlerini, duaları, dini olayları veya hizmetleri veya kutsal nesneleri italik yapmayın:
Çarmıha Gerilme,
Diaspora,
Hicret,
Dağdaki Vaaz.
Tanah, Kutsal Kitap veya Kur'an gibi uzun kutsal eserlerin başlıklarını italik yapmayın.
3.11. ÇİFT TIRNAKLI KELİMELER
Makale veya bölüm başlığı, alıntılar küçük çalışmalar veya büyük çalışmalar küçük parçalarının adları dışında çift tırnağı Türkçe olmayan kelimelerini çevirisinde veya özel anlamda verilen veya bilerek yanlış kullanılmış kelime veya kelime öbeği kelimeleri göstermek için kullanılır. ‘tek tırnak’, «köşeli parantez», işaretleri ve koyu (başlık hariç) veya altı çizili kullanılmaz.
3.12. METİNDEKİ YABANCI KELİMELER
Latin alfabesi kullanılan dillerde isim orijinal haliyle verilmelidir. Diğer dillerde yazılan isimler ise İngilizce veya Türkçe transliterasyonuyla verilmelidir.
Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan ve alıntı olmayan kullanılmayan kelimeler veya öbekler italik olarak yazılmalı. Cümle parçası veya daha fazlası olan öbekler italik olmadan tırnak içinde yazılmalıdır. Yabancı alıntılar ise her zaman italik olmadan tırnak içinde yazılmalıdır. Blok alıntılar (yabancı veya İngilizce) tırnak işareti olmadan düz yazılmalıdır. Her ikisi de sunulursa (sıra ne olursa olsun), ikincisi yeni bir satır başlatır ve köşeli parantez [] olarak ayarlanır.

Metin içindeki yabancı alıntılar (uzun veya kısa) her zaman tırnak işaretleri ile roman türünde yapılır. Eğer çeviri alıntıdan sonra ise parantez () kullanınız, çeviri alıntıdan önce ise köşeli parantez [] kullanın,

Türkçe karşılıkları literatürde henüz tam olarak yerleşmemiş ve/veya farklı yazarlarca farklı Türkçe karşılığın kullanıldığı bilinen kavram ve terimlerin orijinal dillerindeki ifadeleri mutlaka ilk geçtikleri yerde Türkçe ifadeden sonra parantez içinde italik olarak verilmelidir. (6.99). İtalik yazılan bu yabancı kelimenin Türkçe karşılığı ise parantez veya tırnak içinde italic olmadan sonrasına yazılmalıdır.
Örnek
………. cami (mosque)….
………. mosque (cami)….
………. mosque “cami” (Arapça scd kökünden…)
Türkçeye diline entegre edilmiş ve standart İngilizce olarak görünen sözlükler italiksiz yazılmalıdır:

Eğer yabancı kelimeler özel isimse italiksiz türünde yazılır.
Roma alfabesindeki kitapların ve makalelerin başlıkları orijinal dilde yazılmalıdır. Bu dil makalenin yazarı tarafından çoğu okuyucuya erişilemez olarak kabul edilirse, yazarın takdirine bağlı olarak parantez içinde İngilizce bir çeviri ile verilebilir.
Romalı olmayan metinlerdeki kitapların ve makalelerin başlıkları harf çevirisi ve ardından parantez içinde Türkçe/ İngilizce bir çeviri ile kaydedilecektir. Kitabın veya derginin yayıncısı, orijinal dile ek olarak İngilizce başlık veya içerik sağladığında, göze çarpan hatalar içermiyorsa bu çeviriyi tercih edin.

3.13. İBRANİCENİN ÇEVİRİM YAZISI
Harf çevirisi stilini seçin, ancak tutarlı olun.
Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.


Turkish General
a א
b בּ
v ב
g גּ
g ג
d דּ
d ד
h ה
v-when not a ו
vowel
z ז
ch ח
t ט
y-when vowel and י
at end of word-i
k כּ
ch כ
l ל
m מ
n נ
s ס
Not transliterated ע
p פּ
f פ
tz צ
k ק
r ר
sh שּׁ
s שׂ
t תּ
t ת

Encyclopedia Judaica
Scientific General
’ not transliterated א
b b בּ
v, ḇ v ב
g g גּ
ḡ g ג
d d דּ
ḏ d ד
h h ה
w v-when not a ו
vowel
z z ז
ḥ h ḥ ח
ṯ, t t ט
y y-when vowel and י
at end of word-i
k k כּ
kh, ḵ kh כ
l l ל
m m מ
n n נ
s s ס
‘ not transliterated ע
p p פּ
p, f, ph f פ
ṣ, ẓ ẓ צ
q, k k ק
r r ר
š sh שּׁ
ś, s s שׂ
t t תּ
ṯ t ת

3.14. İBRANICE YAYGIN ÇEVRİMYAZILAR

Protestant
Old Testament
(39 books) roman
Catholic
Old Testament
(46 books) italics
Eastern Orthodox
Old Testament
(49 books) italic bold Protestan
Eski Ahit
(39 kitap) roman
katolik
Eski Ahit
(46 kitap) italik
Doğu Ortodoks
Eski Ahit
(49 kitap) italik Bold
Pentateuch or The Five Books of Moses Yasa Kitapları (Tora/Tevrat)
Genesis
Yaratılış
Exodus
Mısır'dan Çıkış
Leviticus
Levililer
Numbers
Çölde Sayım
Deuteronomy
Yasa'nın Tekrarı
Historical Books
Tarihsel Kitaplar
Joshua (Iesous)
Yeşu
Judges
Hakimler
Ruth
Rut
1 Samuel (1 Kingdoms)
1. Samuel
2 Samuel (2 Kingdoms)
2. Samuel
1 Kings (3 Kingdoms)
1. Krallar
2 Kings (4 Kingdoms)
2. Krallar
1 Chronicles (1 Paralipomenon)
1. Tarihler
2 Chronicles (2 Paralipomenon)
2. Tarihler
1 Esdras

Ezra (1 Esdras)
Ezra (2 Esdras)
Ezra
Nehemiah (2 Esdras)
Nehemiah (Neemias)
Nehemya
Tobit (Tobias)

Judith

Esther
Ester
1 Maccabees

2 Maccabees

3 Maccabees

Wisdom Books
Özdeyiş ve Şiir Kitapları
Job
Eyüp
Psalms
Mezmurlar (Zebur)
Proverbs
Süleyman'ın Özdeyişleri
Ecclesiastes
Vaiz
Song of Songs (Canticle of Canticles)
Song of Songs (Aisma Aismaton)
Ezgiler Ezgisi
Wisdom (Wisdom of Solomon)

Sirach (Ecclesiasticus)
Sirach (Wisdom of Sirach)

Major Prophets
Büyük Peygamberler
Isaiah
Yeşaya
Jeremiah
Yeremya
Lamentations
Ağıtlar
Baruch with Letter of Jeremiah as the 6th Chapter
Baruch

Letter of Jeremiah as standalone book [31]

Ezekiel
Hezekiel
Daniel
Daniel
Minor Prophets
Küçük Peygamberler
Hosea
Hoşea
Joel
Yoel
Amos
Amos
Obadiah
Ovadya
Jonah
Yunus
Micah
Mika
Nahum
Nahum
Habakkuk
Habakkuk
Zephaniah
Sefanya
Haggai
Hagay
Zechariah
Zekeriya
Malachi
Malaki

Zera‘im Zera‘im
Mo‘ed Mo‘ed
Nashim Naşim
Nezikin Nezikin
Kodashim Kodaşim
Tohorot Tohorot

3.13. ARAPÇANIN ÇEVİRİM YAZISI

Arap Alfabesi Türkçe
ء ʾ
ث s
ج c
ح ḥ
خ ḫ
ذ ẕ
ﺵ ş
ص ṣ
ض ż
ض ḍ
ط ṭ
ظ ẓ
ع ʿ
غ ġ
ق ḳ
ال el-
َـــ e/a
ـُــ u/ü
ِـــ ı/i
ا ى â / ā
و û/ ū
ي î/ ī
و V/V

3.15. YAYGIN ÇEVRİMYAZILAR

4. KAYNAKÇA VE NOTLAR
Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım sitili uluslararası standartlara göre verilmelidir. Yazar (ların) adları, dergi/ kitap adı, bölüm/ makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası ve sayfalandırma bilgileri, varsa, olmalıdır.
Dergi çok alanlı olduğundan dolayı, yazım ve kaynak gösterme, tutarlı bir usulde olduğu sürece herhangi bir sitil veya tarzda olabilir. Yazarlara biçimlendirme için Chicago Biçimini (yazar- başık) kullanmalarını nazikçe öneriyoruz.

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi, için Şikago Biçim Kılavuzu (CMS): Not and Kaynakça (veya Turabian) sistemini yazım usulünü benimsemiştir. Bu kurallarda yazmayan meseleler için CMS kılavuzuna bakınız. (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
Alıntılar metin içi veya sayfa altında numaralandırılarak(dipnotlar) verilebilir. Kaynakça (Bibliyografya) ise makalenin sonuç kısmından sonra yazılmalıdır.
metin içi veya Dipnotlu sistemin tercih edildiği çalışmalarda, “Kaynakça” tek bir biçimde “Soyad, Ad. Eser Adı. Basım Yeri: Yayıncı, Tarih.” formunda oluşturulmak durumundadır.
Dipnotlarda daha büyük kaynaklar olan yayın adları (kitap adı, dergi adı, web sitesi) italik yazılırken, daha büyük kaynakların küçük kısmı olan makale bölüm adı ve web sayfası tırnak içinde yazılmalıdır, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası belirtilmelidir.
Atıfta bulunulan kaynağın tam bilgileri verilmelidir. Atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.
Kitaplar, makaleler, raporlar, gazeteler, arşiv belgeleri vd. alfabetik sıra ile verilebilir (kendi içinde sınıflandırılmış veya birlikte).
Makalelerin yer aldığı sayfa aralığı tam olarak belirtilmelidir.
Kelim işlemcisi programlara eklenen Mendeley, Zotero, ve EndNote gibi kaynakça yönetim yazılımlarının kullanılması durumunda iktibaslar ve kaynakçalar otomatik olarak CMS’ye göre düzenlenmemesi kolaydır.
Makale, kitap ve diğer kaynakların başlığında, edat veya bağlaçlar (başlığın veya altbaşlığın ilk kelimesi değilse) hariç, her bir kelime büyük harfle yazılır.
4.1. KAYNAKÇA VE ALINTI İÇİN ÜÇ TEMEL KAYNAK TÜRÜ/ KALIBI VE ÖRNEKLER
CMS’de üç temel kaynak türü/ biçimi vardır: kitap, kitap bölümü (editörlü) ve makale (dergi). Kaynakça ve alıntıların yapıldığı notların (N) ve kaynakların yazıldığı kaynakça (K) yazımlarında kitap ve makale üç, kitap bölümü ise dört alıntı kısımdan oluşur. En temel kaynak olan kitapta sıralı üç kısım (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) varken, kitap bölümünde üç kısma ek olarak "Bölüm Adı" bulunmaktadır. Makalede ise "Makalenin Adı" gerekli iken Yıl dışında Yayın Bilgisi kısmı gerekli değildir. CMS’de parantez yalnızca notlarda (Yer: Yayınevi, Yıl) ve makalelerde not ve kaynakça (Yıl) için kullanılır.
Kitap bölümü biçimi diğer kaynak türleri (Ansiklopedi Maddesi, Web, Tweet
Bildiri Sunumu, Yayınlanmış Bildiri
) için en uygun olandır.
Aşağıdakilerde kalın olanlar aynen yazılmalı iken aynı, diğerleri için gerekli bilgiler yazılmalıdır.
Uluslararası yaygın kaynak gösterme biçimlerinde Şikago (Chicago) tarzı da dahil eser bilgileri (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) dipnotta genel olarak “virgül”; kaynakçada ise “nokta” ile ayrılmaktadır. Kaynakçada eser künye bilgilerinin “nokta” ile ayrılması, atıf dizini yazılımlarının eser bilgilerini anlamlı veriler olarak parçalayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için gereklidir.

Dipnotta Yayın Bilgisi (Yer: Yayınevi, Yıl) italik yazılan kitabın isminden sonra virgül olmadan parantez yazılırken kaynakçada italik kitap isminden sonra nokta konulup parantez olmadan yazılır
6. Birden fazla kere aynı kaynağa atıfta bulunulmak istendiğinde, ilk atıftan sonraki atıflarda sadece yazar(lar)ın soyadı ve çalışmanın kısaltılmış başlığı kullanılmalıdır. Birbirini takip eden dipnotlarda aynı kaynağa yapılacak atıflarda “Age.” kullanılmalıdır.
İlk kez kaynağa anma, gönderme, atıf durumu olduğunda, eksiksiz bir tam anma, gönderme, atıf olmalı, daha sonra kısa notlarla veya age. gibi, kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazar soyadı, sonra kitap veya makalenin kısaltılmış adı verilmelidir. Dört ve fazlası çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalıdır, daha sonrakiler de kısaltarak verilmelidir.
Chicago atıf sisteminde soyadın bütün harfleri büyük harfle yazılmaz.
Yayıncılık, gibi yayıncıyı bulmak için gerekli olmayan yayıncı adlarının bölümlerini eklemeyin.
Yayınlanmamış eserlerin başlıkları italik olarak değil, "tırnak işaretleri" içinde görünür. Bu tedavi, aksi takdirde kitap gibi belirtilen tezlere ve tezlere kadar uzanır.
Biçim I: Kitap -Kaynakça
*Soyadı, Ad, haz• Kitap Adı• Çev. Ad Soyad• Yer: Yayınevi, Yıl•
Örnek I- Kaynakça
Kimmerling, Baruch, Joel S. Migdal. The Palestinian People: A History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
Dipnotlar
Örnek 2- İlk atıf
Ad Soyad٫ Kitap Adı (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar.
Baruch Kimmerling, Joel S Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 212.
Örnek 3- Kısa atıflar
Soyad٫ Kısa Kitap Adı, sayfa/lar.
Kimmerling vd., The Palestinian, 212.
Örnek 4- Arka arkaya gelen atıflar için
age. 212.
Örnek 5- Aynı yazarın tek eserine atıf
Kimmerling, 212.
Biçim II: Kitap Bölümü- Kaynakça
*Soyadı, Ad, Ad Soyad, Ad Soyad• "Bölüm Adı•" Kitap Adı, haz. Ad Soyad, sayfalar• Yer: Yayınevi, Yıl•

Biçim III: Makale- Kaynakça
Soyadı, Ad, Ad Soyad, Ad Soyad ve Ad Soyad• "Makale Adı•" Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
4.2. KAYNAK TÜRÜ- GENEL
Biçim I: Kitap -Kaynakça
Hazırlayan, Çevirmen ve Derleyici
Soyadı, Ad, haz• Kitap Adı• Çev. Ad Soyad• Yer: Yayınevi, Yıl•
Önsöz, Sunuş, Giriş, ve benzer kitap bölümleri (italik değil)
Soyadı, Ad• X Kitap Adı• Yer: Yayınevi, Yıl•
Altbaşlık
Soyadı, Ad• Kitap Adı: Altbaşlık• Yer: Yayınevi, Yıl•
Baskı, cilt
Soyadı, Ad• Kitap Adı• x cilt, xth bas• Yer: Yayınevi, Yıl•
Çok ciltli bir çalışmada tek cilt
(Yazar bütün ciltleri yazdı)
Soyadı, Ad• Cilt Adı• Cilt x, Kitap Adı• Yer: Yayınevi, Yıl•
Yazar tek cilt yazmışsa
Cilt Adı• Kitap Adı, haz. Ad Soyad, x. cilt•
Kollektif Yazar, Hükümet raporu
Institution
Kurum• Rapor Başlığı • no. x (varsa)• URL•

Kaynakça- Tez:
Soyadı, Ad• "Tez Adı•" Tez türü, Veren Kurum, Yıl• URL•

Biçim II: Kitap Bölümü- Kaynakça
Ansiklopedi Maddesi
*Soyadı, Ad,• "Madde Adı•" Ansiklopedi Adı• Cilt• URL (erişim…)•

Web
*Soyadı, Ad,• "Web Sayfası Adı•" Yayıncı Kurum veya Web Sitesi Adı• URL (erişim…)•
Blogların başlıkları ve kitapların, dergilerin, televizyon şovlarının, filmlerin ve diğer eser türlerinin başlıkları, basılı veya çevrimiçi bir sürüm olarak belirtilmiş olsun, aynı şekilde ele alınmalıdır.
Tweet
Soyadı, Adı [Yayınlayan Kurum] (@KullanıcıAdı)• “Twitter mesajı”• Gün ay yıl, saat• https://twitter.com/...•x

“Kitap Bölümü” kaynak gösterilirken kitap isminden önce kullanılan içinde anlamındaki “in” edatını Türkçede kullanmaya gerek yoktur.
iki veya daha fazla yazarının bulunması halinde, yazar isimleri arasında “ve” bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işaretini Türkçede kullanmaya gerek yoktur.
Bildiri Sunumu
Soyadı, Ad• "Bildiri Adı•" Konferans Bilgisi, Tarih• URL•
Yayınlanmış Bildiri
Soyadı, Ad• "Makale Adı•" Konferans Kitabı Adı, haz. Adı Soyad, Sayfalar• Toplantı Yeri, Toplantı Tarihi• Yer: Kurum/Yayıcı, Yıl•
Biçim III: Makale- Kaynakça
Öz
Soyadı, Ad • "Makale Adı•” Öz• Dergi Adı, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
sayıya göre sayfalandırılıyorsa, sadece sayı numarası vermeniz gerekmektedir (sayının sayfa numarası 1'de başlaması)
Kitap Değerlendirmesi
Soyadı, Ad• "Değerlendirme Adı (eğer varsa),” Kitabın Adı, Yazarın Adı Soyadı• Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
Gazete veya dergi makalesi online
Soyadı, Ad• "Makale Adı•" Gazete veya Dergi Adı• Gü Ay Yıl URL (erişim)•

Gazete ve dergi makaleleri nadiren bibliyografyalara dahil edilir.
4.3. KUTSAL METİNLER
Yahudi ya da Hıristiyan kutsal yazılarına yapılan atıflar genellikle kaynakçadan ziyade metin alıntılarında veya notlarda görülür. Kitabı mukaddes referansları ondalık olarak verilmiştir.
Kutsal kitaba parantez içi veya not referanslarında kitap (italik olmadan ve genellikle kısaltılmıştır), bölüm (bab) ve ayet (pasaj) içermelidir - ama sayfa numarası içermemelidir. Bölüm ve ayet bir iki nokta ayrılır.
1. 1 Thess. 4:11, 5:2-5, 5:14.
2. Heb. 13:8, 13:12.
3. Gen. 25:19-36:43.
4. Kuran Meryem/19:17-21. (veya Kuran /19:17-21)
Kur'an için, sura ve ayet numarası yazınız. İsterseniz süre numarasından önce süre adı yazılabilir. Yani Kitab-ı Mukaddes’teki kitap ismi Kuran’da süre ismi olur
Kutsal Kitab'ın versiyonları. Kitaplar ve numaralandırma farklı sürümlerde aynı değildir; Hangi sürüme başvurulduğunu belirlemek önemlidir.
2. Krallar 11:8 (Kitab-ı Mukaddes).
1. Korintliler 6:1-10 (KM).