Yayın İlkeleri

Bize çalışmanızı göndermeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kurallar makaleniz hakemlik sürecinde sağlıklı bir şekilde ilerlerken gerekli her konuda size yardımcı olacaktır. Lütfen bunları okumaya zaman ayırın ve olabildiğince dikkatlice takip etmeye çalışın, çünkü bu şekilde yaptığınızda yazınız dergimizin şartlarını karşılamış olacaktır. Yayınla ilgili sorular için israiliyat.com@gmail.com adresindeki editöre mail atılmalıdır.

BÖLÜM I: YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar aşağıdakilerden birisi olmalıdır:

Makaleler aşağıdaki biçim tarzı kurallarına göre yazılmalıdır:

Hakemli Yazılar:

Araştırma Makalesi: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan özgün çalışma,

Derleme Makale: Önemli bir konunun kritik sentezini sağlayan ve genel itibariyle bilimsel açıdan yeni perspektifler kazandıran bir çalışma.

Bu kategoride dergiye gönderilen yazılar,

alanla ilgili konularda uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış ve alana bir katkıda bulunabilme niteliğe sahip olmalıdır.

daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni görüşleri ortaya koyan bir araştırma olmalıdır.

bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı bir araştırma olmalıdır.

dergi yazım ilkeleri ve formatına uygun olmalıdır.

Hakemsiz Makaleler:

 

Değerlendirme: kendi yayım alanlarıyla ilgili yeni veya önemli yayımlanmış çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin çalışma: kitap değerlendirmesi, makale değerlendirmesi konferans değerlendirmesi, tez değerlendirmesi vb.

Çeviri Makale

Diğer Tür Makaleler: makale formatında olup hakemli makale formatından farklı olan çalışmalar, örneğin raporlar, kısa araştırma notları, röportaj, siyasi rapor, politika özeti gibi

Dergiye sunulan tüm makalelerin yayınlanmasına yayın kurulu karar verir.

 

İlk sunuş formatı yoktur. Makale sunulduktan sonra dergi tarafından basıma hazır makale formatına göre düzenlenir ve bundan sonra bu format üzerinden işlem yapılır.

Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, dergide yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını devretmiş olduğunu kabul eder. Yayınlanmış yazının başka bir yayında tekrar yayımlanması derginin iznine bağlıdır.

Dergide yayımlanan makalelerin içeriğinden yazar sorumludur. Derginin (editör, yayın kurulu) resmi görüşünü yansıtmaz. (feragatname)

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltinin en geç 15’lik periyodda içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.

Dergiye gönderilen makaleler intihal tarama aracı ile de incelenir.

Yayınlanmamış tezin sunulması durumunda şu şekilde bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale … tarihinde ….Üniversitesi’nde savunulan….. danışmanlığında hazırlanan …… başlıklı yüksek lisans / doktora tezinden türetilmiştir.” Aynı not diğer yayınlanmamış kongre ve sempozyum sunumları gibi diğer çalışmalar da eklenebilir. Eğer danışman teze önemli oranda fikri katkıda bulunmuş ise, makalede onun adı ortak yazar olarak sorumlu yazardan sonra listelenebilir.

Finansman ve hibe verme organlarınızın gerektirdiği tüm ayrıntıları uygun şekilde belirtilmelidir. Örneğin bu çalışma [Bağışçı Kurum] tarafından Proje [sayı xxxx] altında desteklenmiştir.

Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

Yazım dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranicedir. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır

Tüm makaleler doc veya docx dosya formatında gönderilmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dahil 4.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Dergi, ilk makale gönderiminde biçim açısından esnektir. Bu sebeple, makalenin yazı ve uzunluğu ön değerlendirmede dikkate alınmamaktadır. Düzeltmeler istenirse, editör gözden geçirmeyi o zaman  ister.

Makalelerin ana metni 10 punto Times New Roman fontu ile bir satır aralıklı ve sola yaslı olarak yazılabilir. Dipnotlar ardışık olarak numaralandırılıp, tek satır aralığı ve 8 punto Times New Roman ile yazılabilir. 40 kelimeden uzun alıntılar soldan girintili olarak, tek satır aralığı ve tırnak işaretleri olmadan yazılabilir.

Başlık kademleri şu şekilde yazılmalıdır: Eğer makalede ana başlıkların altında ara ve alt başlıklar varsa numaralandırılmış başlık kullanınız. Eğer yoksa kullanılması gerekmez. Çok uzun ve karmaşık bir makale yazmadığınız sürece, iki veya üç kademeden daha fazla alt başlıklar kullanmaktan kaçınınız. Ana ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Anabaşlıklar ve altbaşlıklar manşet biçiminde yani bütün harfleri büyük yazılmalıdır.

Yazar(lar)ın isimleri, unvanı, kurumsal ilişkisi (üniversite fakülte ve bölüm/ ABD adı vb), elektronik posta adresi yazılarak belirtilmelidir(mümkün olursa ORCiD). Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

Türkçe ve İngilizce makalelerde Makalenin başlangıç kısmına (250 kelimeyi geçmeyecek şekilde) Türkçe ve İngilizce özet ile 4-7 adet anahtar kelime yazılmalıdır. Tüm kelimeler büyük harfle yazılmalıdır. Virgül ile ayrılmalı sonuna virgül konmalıdır.

Makalenin sonuna, 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe özet (summary) eklenebilir (tercihen).

Dilbilgisi ve anlatım yönünden yüksek oranda hata içeren makaleler değerlendirilmeye alınmaz.

Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan değişiklikler ve düzeltmeler yayın kurulunca yapılabilir.

Latin alfabesi kullanılan dillerde isim orijinal haliyle verilmelidir. Diğer dillerde yazılan isimler ise İngilizce veya Türkçe transliterasyonuyla verilmelidir.

Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemi kullanmaktadır. Henüz yazar bir hesap oluşturmadıysa, derginin web sayfasına (http://israiliyat.com) girerek sayfanın sol tarafındaki sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalıdır: Zorunlu hallerde doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilebilir.

Kaynakça ve Alıntı Yazımına İlişkin Esaslar:

Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım sitili uluslararası standartlara göre verilmelidir. Yazar (ların) adları, dergi/ kitap adı, bölüm/ makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası ve sayfalandırma bilgileri, varsa, olmalıdır.

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi, için The Chicago Manual of Style (CMS): Note and Bibliography sistemini yazım usulünü benimsemiştir. Bu kurallarda yazmayan meseleler için CMS kılavuzuna bakınız. (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

Alıntılar (dipnotlar) sayfa altında numaralandırılarak verilebilir. Bibliyografya (Kaynakça) ise makalenin sonuç kısmından sonra yazılalıdır.

Dipnotlarda yayın adları (kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik, makale ve bölüm adı tırnak içinde yazılmalıdır, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası belirtilmelidir.

Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra age., gibi kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazar soyadı, sonra kitap veya makalenin kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılabilir, daha sonrakiler de kısaltarak verilmelidir.


Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar:

Atıfta bulunulan kaynağın tam bilgileri verilmelidir. Atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.

Kitaplar, makaleler, raporlar, gazeteler, arşiv belgeleri vd. alfabetik sıra ile verilebilir (kendi içinde sınıflandırılmış veya birlikte).

Makalelerin yer aldığı sayfa aralığı tam olarak belirtilmelidir.

Kelim işlemcisi programlara eklenen Mendeley, Zotero, ve EndNote gibi kaynakça yönetim yazılımlarının kullanılması durumunda iktibaslar ve kaynakçalar otomatik olarak CMS’ye göre düzenlenmemesi kolaydır.

CMS’de üç temel kaynak vardır: kitap, kitap bölümü (editörlü) ve makale (dergi). Kaynakça ve alıntıların yapıldığı notların (N) ve kaynakların yazıldığı kaynakça (K) yazımlarında kitap ve makale üç, kitap bölümü ise dört alıntı kısımdan oluşur. En temel kaynak olan kitapta üç kısım (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) varken, kitap bölümünde üç kısıma ek olarak "Bölüm Adı" bulunmaktadır. Makalede ise "Makalenin Adı" gerekli iken Yayın Bilgisi kısmı gerekli değildir. CMS’de parantez not yazımında yalnızca (Yer: Yayınevi, Yıl) için makalelerde ise not ve kaynakça yazımlarında yalnız (Yıl) için kullanılır. Aşağıdakilerde kalın olanlar aynen yazılmalı iken aynı, diğerleri için gerekli bilgiler yazılmalıdır.

 

Aşağıda kitap, kitap bölümü ve makale için kalıp ve örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

Kalıp 1: Kitap: 1 yazar

K (3 kısım): Soyadı, Ad• Kitap Adı Yer: Yayınevi, Yıl•

N (3 kısım): Ad Soyadı٫ Kitap Adı (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar. 

Örnek 1: Kitap: 2 yazar

K: Kimmerling, Baruch, Joel S Migdal. The Palestinian People: A History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

N: Baruch Kimmerling, Joel S Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 212. (ilk atıf)

age. 200. (arka arkaya gelen atıf için)

Kimmerling vd., The Palestininan, 201. (kısa biçimi, arka arkaya olmayan, aynı yazarın farklı eserleri olduğu zaman)

Kimmerling, 200. (aynı yazarın tek eseri olduğu zaman.

Kalıp 2: Kitap Bölümü: 3+ Yazar

K (4 kısım): Soyadı, Ad, Ad Soyadı, Ad Soyadı• "Bölüm Adı•" Kitap Adı, Ad Soyadı ed., sayfalar Yer: Yayınevi, Yıl•

N (4 kısım): Ad Soyadı, Ad Soyadı, Ad Soyadı, "Bölüm Adı," Kitap Adı, Ad Soyadı haz., (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar.

Örnek 2: Kitap Bölümü: 1 Yazar

Chazan, Naomi. “Israeli Women.and Peace Activism.” Calling the Equality Bluff – Women in Israel, ed. Barbara Swirski and Marilyn P. Safir, 152-161. New York: Pergamon Press, 1991.

Naomi Chazan, “Israeli Women and Peace Activism,” in Calling the Equality Bluff – Women in Israel, ed. Barbara Swirski, and Marilyn P. Safir (New York: Pergamon Press, 1991), 1555.

Kalıp 3: Makale: 4+ Yazar

K (3 kısım): Soyadı, Ad, Ad Soyadı, Ad Soyadı, Ad Soyadı• "Makale Adı•" Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•

N- (3 kısım) Ad Soyadı vd., "Makale Adı," Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfa/lar.

Örnek 3: Makale: 1 Yazar

Zreik, Raef. “The Palestinian Question: Themes of Justice and Power. Part II: The Palestinians in Israel.” Journal of Palestine Studies 33, no. 1 (2003): 42-54.

Raef Zreik, “The Palestinian Question: Themes of Justice and Power. Part II: The Palestinians in Israel,” Journal of Palestine Studies 33, no. 1 (2003): 43.

Kalıp 4: Kitap Değerlendirmesi: 1+ Yazar

K (3 kısım): Soyadı, Ad• "Değerlendirme Adı (eğer varsa),” Kitabın Adı, Yazarın Adı Soyadı• Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•

Kalıp 4: Web Kaynağı 1+ Yazar

K (4/5 kısım): Soyadı, Ad,• "Web Sayfası Adı•" Yayıncı kurum veya Web Sitesi Adı Yer: Yayınevi, Yıl•

Kalıp 5: Tez 1+ Yazar

K (3/4 kısım): Soyadı, Ad• "Tez Adı•" Tez türü, Veren Kurum, Yıl• URL•

Kalıp 6: Bildiri 1+ Yazar

K (3/4 kısım): Soyadı, Ad• "Bildiri Adı•" Konferans Bilgisi, Tarih• URL•

Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımı ile İlgili Esaslar:

Ekler, yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ve kaynağına gönderme yer almalıdır.

 

Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim alıntı yapılmışsa, mutlaka tablo, şekil, grafik ve resim altına kaynak belirtilmelidir.

Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.

BÖLÜM II: YAYIN İLKELERİ

Dergi editör, hakemler ve yazarlar olası bilimsel ihlaller için Yayın Etiği Komitesi (COPE)’nin etik esaslarını takip etmelidir. www.publicationethics.org

 

Tanımlar, Amaç, Kapsam ve İçerik

Bu ilkeler esas olarak hakem sürecinin parçası olan editör, yazar ve hakemin yanında derginin işleyişinde yer yayın ve bilim danışma kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgilidir.

Tanımlar:

Dergi: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (İSRAİLİYAT);

Alan: İsrail ve Yahudilik konu alanı/ temel alan/ konu alanı/ anahtar kelimeleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı herhangi bir bilim dalı/ disiplin;

Uzman: uzmanlık alanı dergininkiyle aynı olan kişi; öğretim veya araştırma ve yayınları akademik Yahudi ve İsrail çalışmaları alanında olan.

Yayın Kurulu Üyesi: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla derginin konularıyla aynı alanda uzmanlaşmış ve derginin yayın kuruluda görev alan uzman;

Bilim Danışma Kurulu: en az beş farklı üniversiteden seçilmiş alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı;

Yazar: ilgili alanda dergiye yazı sunan öğrenci, öğretici kişi veya araştırmacı;

Hakem: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla uzmanlaşmış ve çalışmayı değerlendiren ismi açıklanmayan öğretim elemanı;

Editör: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla alanında uzmanlaşmış ve derginin yazar, okuyucu, yayın kurulu ve bilim danışma kurulu arasında koordinasyonunun sağlayan kişi;

Makale: Dergiye yayınlanmak üzere sunulan çalışma;

Web sayfası: DergiPark barındırma ve editoryal süreç yönetimindeki derginin web sayfası.

Amaç ve Kapsam:

Derginin amacı farklı bilim dallarında Ortadoğu çalışmaları ile yakından irtibatlı İsrail ve Yahudilik konu alanı ile ilgili ilmi çalışma yapan uzmanlar için bağımsız akademik bir referans kaynak/ merci olmaktır.

Dergi, diğer disiplinlerle var olan ilişkilerin geliştirilmesine, yeni bağlantıların kurulmasına özel bir önem verirken alandaki yöntembilim, ilgi alanları ve kavramsal çerçeveyi geliştirmeyi hedef almaktadır.

Dergi, yılda iki kez yayımlanır (Haziran/ Yaz ve Aralık/ Kış).

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Elektronik ortamda yayınlanan ücretsiz açık kaynak bir dergidir.

Uluslararası bir dergi olarak kurullarında uluslararası inceleme ve içeriğinde uluslararası yazarların olması gerekliliği vardır.

 

Akademik kariyerinin başındaki genç araştırmacıları teşvik ederken, kıdemli öğretim elemanlarının katkılarını da bekler.

Yeni bir dergi olarak zamanla kurumsal bir dergiye dönüşmek ve içeriğiyle akademik katkı sağlamak istenmektedir. Bu çerçevede ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve diğer endekslere üye olmak istenmektedir.

Dergi yazarlar, hakemler ve bilim danışma kurulu ile karar alıcılar arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Dergiye ait her yeni sayı PDF dosyası şeklinde DergiPark’a yüklenir şayet basılmışsa çalışmanın basılmış hali yazarlara gönderilir.

Görevler, Ahlak ve Derginin İşleyişini Sağlayan Kurallar:

Yayın Kurulunun Görevleri:

 

Uzmanlık alanlarında uzmanlık sunmak için en az beş kişiden oluşan yayın kurulu derginin sürekli gelişimini sağlamak için editör ile direkt olarak çalışır.

Kararları salt çoğunlukla alır.

 

Kurul üyelerinin uzmanlık alanlarında aktif olmalı ve bu nedenle bu alandaki araştırmaların ne olduğu ve gelişmelerle bilgisi güncel olmalıdır. Dergi politikası ve kapsamı hakkında karar vermelidir. Yeni ve kıdemli yazarları ve makale sunumlarını kazandırmalıdır.

Yayın kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek (ön değerlendirme), akademik camiada uzmanları (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit ederek uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar vererek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

Sayı/konu konuk editörü, değerlendirme editörü, bölüm editörü ile yayın, bilim ve etik kurulu üyelerinin vb. atanmasına karar verir. Ayrıca dergiyi teşvik edecek konferans gibi olaylara karar verir.

Kurul yeni üyeye kabulüne açıktır. Yayın kuruluna girmek isteyen uzman, özgeçmişini (CV), girme nedenini ve hangi rolle ilgilendiğini açıklayan bir mail sunmalıdır.

Olağan durumda yılda iki kere yüz yüze ve/ya çevrimiçi olarak toplanır.

Gerekli durumlarda, toplantıya tüm yayın kurulu üyelerinin katılması gereklidir.

Yayın kurulu toplantılarına bilim danışma kurulu üyeleri görüşlerini belirtmek üzere editör tarafından davet edilebilir. Oy kullanma durumunda sadece yayın kurulunun oy hakkı vardır.

 

Yayın kurulu üyelerinden toplantıya katılamayanlar veya katılıp da görev sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin üyeliği sona erer.

 

Araştırma etiğine aykırı davranan üyenin dergideki kurul üyeliği sona erer.

 

Menfaat Çatışması kurallarına uyarak ve dergi ile ilişkisini belirterek kendi eserlerinin bazısını değerlendirmeye sunmalıdır. Derginin sadece yayın kurulu üyelerinin çalışmalarının yayınlanması olarak görülmemesi çok önemlidir.

Hakem

Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.

Hakemler yayınlanması düşüncesiyle sunulan her bir makaleyi ırk, din, millet, cinsiyet, kıdem ve kurumsal bağını gözetmeden bilimsel meziyete göre önyargısız yaklaşımla değerlendirmelidir.

Hakemler akran değerlenmesi sürecini gizli yapmalı ve makale hakkında bilgi ve haberleşmeyi akran değerlendirmesi süreci dışındakilerle paylaşmamalıdır.

Hakem yapıcı, kapsayıcı, delilli ve uygun ana noktaları olan akran değerlenmesi raporu sağlamalıdır. (Makale Değerlendirme Formu).

Hakemler sadece değerlendirme formundaki notlamayı değil aynı zamanda olumsuz yorumları detaylandırmak ve gerekçesini belirtmesi de beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakemler çalışmanın eksikliğini ve reddedilme nedenlerini yazarına sunmalıdır.

Editör hakem raporlarındaki yanlışları, yazarların uygun olmayan beyanlarını ve bilgi ile ilgili yanlışlarına müdahale edebilir.

Yazar

Sunulan makalesinin başka herhangi bir şahsın veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen kendi orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmış eserleri de (kendinden intihal) dahil olmak üzere başka yayınlanmış eserlerin herhangi birinde intihal niteliğinde bulunmadığını doğrulamalıdır. Herhangi bir içeriği başka kaynaklardan çoğaltmak için izin almalı veya atıf yapmalıdır.

Sorumlu yazar, ortak yazarların yayına onay vermesini sağlamalıdır. Bildirilen çalışmaya önemli bilimsel veya yazınsal katkılar yapmış olan herkes, ortak yazarlar olarak isimlendirilmelidir. Çalışmanın yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.

Gerekirse, yazarlar makalede açıklanan veri setlerine erişimi kolaylaştırmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora tezleri, üniversite (ProQuest veya yazar) tarafından indirilebilir hale getirilmiş olsa bile bunlara dayalı yapılan makaleler yayınlanabilir. Bu durumda bu çalışma resmi olarak basılmış kabul edilmemektedir. Fakat eğer bir çalışma bir yayıncı tarafından basılmışsa bu çalışma dergide yayınlanamaz.

Editör/ Eş-Editörler

Derginin başarısı için editörün rolü hayatidir. Sunulan makalenin yayınlanma sürecinin takibinin etkili ve zamanında olması için her türlü makul çabayı gösterir.

Derginin çeşitli organları arasındaki koordinasyonunu sağlayarak derginin tüm birimlerindeki çalışmaları koordine eder.

Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için özel dönemler hariç yayın kurulunu yılda bir kez toplantıya çağırır. Ayrıca bilimsel danışma komitesine bilgilendirme için davet gönderir.

Yıllık faaliyet raporu ile toplantılarda tartışılan konularla ve alınan kararlarla ilgili olarak rapor hazırlar. Rapor elektronik olarak yayın ve bilim danışma kuruluna gönderir.

Yayın kurulu adına editoryal sorumluluk alır.

Dergiye gönderilen yazıların düzeltmelerini yapar ve dergiyi basıma hazır hale getirir.

Dergi e-postasına gelen mesajları takip eder ve diğer rutin yazışmaları takip eder.

Makalelerin katkısını artması, hakem panelinin gelişmesi ve makalelerin tanıtılması için “makale çağrısı”, “hakem çağrısı” ve “mail listesi” uyarısı gönderir.

 

Dergi'nin web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını, özellikle twitter, oluşturmak ve güncellemekten sorumludur.

Editör, değerlendirmedeki makale sayısına daima dikkat etmeli son başvuru tarihinin yakın olduğu takdirde hakemlik yapanları süreci hızlandırmaya teşvik etmelidir.

Yayın kurulunda salt çoğunluk sağlanamayan konularda, editör yayın kurulundaki eğilimler dikkate alarak nihai kararı verir.

Göreviyle ilgili olağandışı durumlarda, çalışmaların aksamaması için yayın kurulu üyelerinden yardım isteyebilir.

 

Yayın kurulu arasındaki koordinasyonun sağlanması, yazıların hakem sürecinin takip edilmesi, hakemlerin raporlarının değerlendirilmesi ve teknik konuların çözülmesi konularında kendisine yardımcı olması için bir uzmanı yardımcı editör olarak seçebilir.

 

Yayın kurulu üyelerini atar.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kanunda yer alan süreli yayınlarla ilgili hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü editörü/ eş-editörü atar.

Bilim Danışma Kurulu

Bilim danışma kurulu üyeleri, derginin bilim alanında veya konusunda tecrübeli akademik etiği esas alan ve dergiyi uluslararası düzeye yükseltecek kişilerden seçilmelidir. bilim danışma kurulu en az 5 yabancı 5 yerli üniversite elemanından oluşur.

Bilim danışma kurul üyelerinin uzmanlığı, derginin amacı ve kapsamının kapsadığı konuları temsil etmelidir. Bilim danışma kurulu bilimsel içeriğin ve derginin kalitesinin geliştirilmesi için öneriler sunar.

 

Bilim danışma kurul üyeleri çeşitli fonksiyonlara hizmet edecektir. Bunlar şunları içerebilir:

derginin elçisi olarak hareket etme;

dergiyi destekleme ve geliştirme;

dergiye makalelerini sunma;

dergiye gönderilen makalelere hakemlik yapma;

yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.

Derginin bilim danışma kurulu, normalde yayın kurulu tarafından belirlenen belirli bir süreden sonra kısmen yenilenebilir. Bu, bazı üyelerin çıkarılması, başkalarının davet edilmesi ve bazı mevcut üyelerin görevlerinin başka bir dönem için yenilenmesini içerir. Bir bilim danışma kurulu üyesi çağırırken ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için beklenen hizmetlerin davet mektubuna dahil edilmesi önemlidir.

Editör, bu uzmanlara aşina olmalı ve bu meslektaşları ve meslektaşlarından yeni üyeler davet etmelidir. Bunların birçoğu, ilgili konularda yazılı kitap / makale yazarları olmalıdır. Editörün neden birisini bilimsel komiteye davet etmeyi seçtiği konusunda çok açık olması gereklidir

Bu ilkeler ve kurallar Derginin eş- editörü M Mustafa KULU tarafından derlenmiştir. Bu ilkeler ve kurallar derlenirken İGÜSBD, Nazariyat, COPE, Elsevier ve diğer ilgili web tabanlı kaynaklardan yararlanılmıştır.