Translation of the Call for Tapers into Other Languages- Hebrew, Russian


קול קורא לכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות

7-10 דצמבר 2020*


אנו מתכבדים להודיע על הכנס הרביעי הבינלאומי לחקר ישראל והיהדות שיתקיים בחסות כתב העת Israiliyat, בין התאריכים 7-10 בדצמבר 2020.

מטרת הכנס היא להציג מתודות והערכות חדשות להערכת הזהות היהודית ולבחינת דפוסיה. השיח האקדמי והציבורי העכשווי בנושא היהדות כולל גישות והבנות חדשות של היהדות. השאלה העולה לעיתים קרובות, "מיהו יהודי?," זוכה למספר תשובות מאספקטים שונים ובקרב קבוצות אידיאולוגיות שונות. המושגים שיצר הדיון החדש, מבוססים על תפיסת עולמו של החוקר ובכך באופן בלתי נמנע משפיעים על הבחירות המחקריות ואתגרי המחקר שלו. הדיון על מהי יהדות ומי מגדיר את עצמו כיהודי, מציג זהויות חדשות כמו גם הגדרה עצמית של קבוצות / יחידים שונים. 

הכנס ינסה לתת מענה לשאלות הבאות: האם ניתן להגדיר זהות יהודית אחת? אם כן, מהם המאפיינים של זהות זו על פי אזורים שונים כיום וכיצד הם באים לידי ביטוי? כיצד הוערכה הזהות היהודית בעבר לעומת ההווה על ידי חוקרים שונים? כיצד מתואר "היהודי החדש" בספרות הציונית? מהם היחסים בין יהדות לציונות בשיח הנוכחי? כיצד מגדירים היחסים בין הקהילות היהודיות מחוץ לישראל את "יהדותם" ומה זיקתם לישראל? האם ללא-יהודים ישנה השפעה על הגדרת זהות יהודית ואם כן מהי?

הכנס עשוי לכלול לא רק את התחומים המסורתיים בלימודי יהדות, אלא גם תחומים אחרים כמו סוגיות פוליטיות אקטואליות, יחסים בינלאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ולימודי ישראל. בחינת הזהות היהודית תעשה מול רעיונות ונושאים כמו: ציונות, תרבות ופוליטיקה ישראלית, הסכסוך בין פלסטין לישראל, ספרות עברית, חינוך, פרשנויות שונות ליהדות כמערכת אמונית וכיו"ב.

בכנס יוענקו בפעם הרביעית הפרסים השנתיים עבור עבודות מחקר ( (M.A, Ph.Dמצטיינות בתחום לימודי ישראל והיהדות בקטגוריות היסטוריה, פוליטיקה ודת. כמו כן יוענקו פרסים למאמרים וכתבי יד מצטיינים של חוקרים.

נהלי ההרשמה מורכבים מארבעה שלבים: 

1. הגשת תקציר ההרצאה
2. 
3. הגשת הטקסט המלא 
4. 
5. הגשת מאמר מלא
6. 
7. הגשת הסרטון שהוקלט מראש.
8. 
מועדי ההגשות:

• מועד אחרון לשליחת תקציר: 03 בדצמבר 2020.
• 
• הודעה על קבלה: תוך 15 יום מיום קבלת ההגשה.
• 
• מועד אחרון למסירת טקסט מלא ו / או הגשת מאמרים. 
• 
• הגשת סרטונים מוקלטים מראש: 30 בנובמבר 2020.
• 
• תאריכי הכנס: 7-10 בדצמבר, 2020.
• 
יש לשלוח את החומר אל: israiliyat.com@gmail.com

השנה בשל נגיף הקורונה, המגישים מתבקשים להכין הרצאה מצולמת מראש, אותה יש לשלוח לפני ה- 30 בנובמבר 2020. ניתן להכין את מצגות הווידיאו בכל שפה אם תהיינה כתוביות באנגלית או בטורקית. התקצירים הטובים ביותר ייערכו ויתפרסמו בספר. הגרסאות המלאות של המאמרים הטובים ביותר, המתבססים על ההרצאות, יפורסמו בכתב העת Israiliyat או בספר, לאחר שיועברו תהליך של שיפוט. 

ד"ר אפרת אביב- יו"ר של הוועדה המארגנת

גב' קבסר קראטאש- יו"ר של הוועדה המארגנת


*הכנס יתקיים באמצעות זום.


E-mail: israiliyat.com@gmail.com Webpage: http://israiliyat.com 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Четвертая международная конференция по изучению Израиля и иудаизма,


Уважаемые коллеги,

Мы рады сообщить, что четвертая ежегодная научная Международная конференция по изучению Израиля и иудаизма (vICIJS'20), организованная Исраилия́т: журналом израильских и иудаических исследований (e-ISSN 2645-890X)- Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) будет проведена в качестве виртуальной конференции 7- 10 декабря 2020 г.

Целью конференции является представление новых методов оценки еврейской идентичности и выявления моделей участия евреев. Недавний научный и публичный дискурс об иудаизме включает новые подходы и понимание термина «иудаизм». Часто задаваемый вопрос: «Кто такой еврей?» получает несколько разных ответов.

Концепции, которые созданы новыми научными исследованиями, основаны на мировоззрении исследователя, что неизбежно влияет на их исследовательский выбор и исследовательские задачи/вызовы.

Дискуссия о том, что такое иудаизм и кто определяет себя как еврея, определяет новые идентичности, а также самоопределение различных групп / индивидуумов.

Конференция стремится решить следующие вопросы: можем ли мы определить одну еврейскую идентичность? Если так, то из чего она проистекает? Каковы выражения этой идентичности в разных регионах сегодня? Как еврейская идентичность оценивалась различными учеными в прошлом и настоящем? Как описывается «новый еврей» в сионистской литературе? Каковы отношения между иудаизмом и сионизмом в современном дискурсе? Как отношения между еврейскими общинами за пределами Израиля определяют их "еврейство" и как они связаны с Израилем? Имеет ли влияние не евреев на еврейскую идентичность? и если да, то каким образом?

В сферу охвата конференции входят все области изучения Израиля и иудаизма. К ним относятся (но не ограничиваются ими) не только традиционные области иудаики, но и темы, касающиеся изучения Израиля, связанные с различными дисциплинами, такими как текущие политические вопросы, международные отношения, история и социология.

Точка зрения, представленная на конференции, многогранна: сионизм, израильская культура и политика, конфликт между Палестиной и Израилем, литература на иврите, образование в Израиле, различные толкования иудаизма как системы верований и его исторические предпосылки и т.д.

VICIJS'20 также с радостью объявляет ежегодные награды, вручаемые в четвертый раз за выдающиеся диссертации / тезисы, написанные в Турции в области изучения Израиля и иудаизма в категориях истории, политики и религии как в магистратуре, так и в докторантуре. Кроме того, будут награждены статьи и оригинальные / переведенные книги, содержащие методы научных исследований

Процедура публикации и подачи заявок / регистрации в конференции состоят из четырех этапов:

(i) подача заявки путем представления тезиса/абстракта,

(ii) регистрация путем подачи полного текста доклада и / или исследовательской статьи (по выбору),

(iii) участие путем подачи предварительно записанного видео (по выбору) и

(iv) прямая трансляция презентации или воспроизведение предварительно записанного видео-выступления (с или/ без вопросов и ответов)


Файлы должны быть отправлены на israiliyat.com@gmail.com с использованием Google Drive

Пожалуйста, помните следующие важные даты:

(i) Срок подачи тезисов: 15 ноября 2020г. 3 декабря 2020

(ii) Уведомление о принятии: сразу после рассмотрения

(iii) Срок подачи текста доклада и / или научной статьи и предварительно записанного видео: 7 декабря 2020 г.

(iv) дата конференции: 7-10 декабря 2020 г.


В этом году из-за Covid-19, конференция будет проведена в формате виртуальной видеоконференции. Докладчики, которые не смогут выступить во время конференции, должны представить свои видеозаписи презентаций до 7 декабря 2020 года. Видеопрезентации могут быть подготовлены на любом из языков конференции, если они снабжены субтитрами на английском или турецком языке. Доклады (2.000-4.000 слов) будут опубликованы в Сборнике статей и тезисов (с номером e-ISBN); кроме того пересмотренные, полные версии статей могут быть опубликованы в журнале Israiliyat или же в книге, после процедуры рецензирования. При этом статья в журнале или книге (исследовательская статья-4.000-10.000 слов) должна быть отличной от текста доклада конференции как минимум на 50%.

Организаторы приветствуют все предложения, в том числе предложения по сессиям с различными темами, относящихся к Израилю и иудаике.

В данной конференции нет регистрационного взноса.

Все докладчики, которые выступят в прямом эфире (синхронные) или с предварительно записанной (асинхронные) презентацией, после виртуальной конференции получат сертификат участия.

Пожалуйста, распространите данное объявление среди Ваших коллег и в соцсетях.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и предложениями, связанными с vICIJS’20, по адресу israiliyat.com@gmail.com.

Для получения более подробной и актуальной информации о конференции, нажмите на буклет конференции на английском или турецком языке.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на нашей виртуальной конференции ICIJS’20 в декабре.

С уважением,

Доктор Эфрат АВИВ

Кевсер КАРАТАŞ

Сопредседатели Оргкомитета Четвертой Международной конференции по изучению Израиля и иудаизма

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Веб-страница: http://israiliyat.com

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция, не будет ограничена только темой этого года и будет включать все темы в области Израиля и иудаизма. Например:
Археология, историография и визуализация прошлого
Бойкот и политика солидарности
Управление конфликтами в израильско-палестинском конфликте
Современное еврейство
Соглашение века
Передвижение и беженцы
Египтология и иудаизм в Египте
Энергетическая политика
Галаха и Шариат
Галахическое государство vs еврейское государство vs. демократическое государство
Хамас и Турция
Обучение ивриту в Турции
Права человека в Израиле
Идентичность в Израиле
Невежество - это счастье vs. знание - сила: мусульманское знание Израиля и иудаизма.
Израиль и его соседи
Отношения Израиля с диаспорой
Израильско-турецкие отношения
Арабское меньшинство Израиля: прошлое, настоящее, будущее
Политическое и законодательное изменение в Израиле за последнее десятилетие
Политические левые Израиля
Израильские поселения на оккупированных территориях
Израильские университеты и колледжи
Еврейская история и культура
Еврейский закон и еврейская мысль
Еврейские рукописные источники: Библия и Талмуд, а также раввинская литература
Еврейская мистика
Курсы иудаизма или связанные с ним и Израилем курсы в турецких университетах
Иудео-исламские исследования
Караимские (хазарские) учения
Утрата Святой Земли и Иерусалима
Миграция, расселение и диаспора
Национальное строительство и государственное образование
Национальные языки: от старого священного языка / разговорного до современного высокого языка
Новые направления в израильских и еврейских исследованиях
Кафедры восточных языков и литератур в Турции и программа изучения иврита и литературы
Сравнительная семитика и урало-алтайские языки
НПО, связанные с Иерусалимом в Турции
Османский Иерусалим
Политика живого щита
Догосударственная еврейская община в Палестине
Реформистский иудаизм
Исламо - еврейские отношения
Религия в публичной сфере: изменения и расширение с годами
Религиозный национализм и конфликт вокруг святого места
Религиозные достопримечательности Иерусалима и экскурсии по святым местам, религиозный туризм
Верховенство закона в Израиле и чрезвычайное положение на оккупированной территории
Шестидневная война, 1967
Стартап технологии и военная промышленность
Исследования по археологии Израиля и соседних стран
Изучение еврейских имен
Образ араба / ислама в современных еврейских писаниях
Политика архивов
Тюрки в еврейской литературе
Турецкие левые и арабо-израильский конфликт
Богословие и еврейская мысль
Турецко-еврейские встречи за 500 лет
Отношения турецких евреев с американскими евреями vs европейские евреи, их религиозные особенности.
Турецкие сериалы и актеры в Израиле
Турки, сельджуки, османы и Турецкая Республика в израильской академии
Решение с двумя государствами или решение с одним государством?
Война и религия
Сионистские Конгрессы
В конференции нет специфических тем, периодов времени, методов, учебных дисциплин, географических областей, терминов, но фокус предложений и докладов должен быть ориентирован на тематику конференции.
Поскольку для выступлений/презентаций исследований выделяется ограниченное количество времени, если поступит большое количество тезисов/абстрактов приоритет будет отдаваться тем докладам, которые излагают результаты исследований, сопровождаемых полнотекстовым докладом и / или исследовательской статьей.